SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 23 april 2020, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare av A-aktier. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter.  Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv i Bolaget.

Aktieägarna i SBF Bostad AB (publ) har kallats till extra bolagsstämma den 15 februari 2021, att genomföras genom poströstning. Emissionsvillkoren gäller under förutsättning att bolagsstämman fattar beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) så att varje befintlig aktie i bolaget delas upp i fem aktier av samma slag (aktiesplit 5:1). Detta innebär att kvotvärdet för såväl stamaktier (AK) som aktier av serie A (AKA) ändras från 200 kronor till 40 kronor.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN AV A-AKTIER (AKA):

 • Emissionen skall omfatta högst 10 000 A-aktier.
 • Emissionskursen är 11 300 kronor per A-aktie.
 • Minsta teckningspost är 10 A-aktier á 11 300 kronor, vilket innebär 113 000 kronor.
 • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 113 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet skall föras till den fria överkursfonden.
 • Teckningstiden är den 8 mars 2021 till och med den 26 mars 2021.
 • Sista likviddag är den 16 april 2021.
 • Emissionen vänder sig till allmänheten.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
 • Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 30 april 2021.
 • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.
 • Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen.

För att bibehålla eftersträvad och offentliggjord röstbalans, har styrelsen enligt ovan nämnda bemyndigande även fattat beslut om riktad emission av stamaktier (AK) till SBF Management AB. Även dessa villkor gäller under förutsättning att bolagsstämman fattar beslut om uppdelning av aktier enligt ovan.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSION AV STAMAKTIER (AK):

 • Emissionen skall omfatta högst 12 500 AK-aktier.
 • Emissionen är riktad till SBF Management AB, som är den enda ägaren av stamaktier (AK).
 • Emissionskurs är 40 kronor per stamaktie.
 • Emissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst 500 000 kronor.
 • Teckning sker genom erläggande av emissionslikvid., vilket skall ske senast den 1 mars 2021.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och enligt de villkor som finns angivna i bolagsordningen.

Bolaget, som bildades 2016, ingår i Svenska Bostadsfondens koncern som startade verksamheten 2003.  Bolagets portfölj av hyresbostäder har ett värde på cirka 2,1 miljarder kronor med fastighetsbestånd på fjorton orter i Sverige.

Vi har idag ett välskött fastighetsbestånd och ser fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Johan Grevelius.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, tisdagen den 9 februari 2021 kl. 13.15.