SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission – stort intresse för den nya aktien av serie B

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har lanserat ett nytt aktieslag av serie B, som noteras på NGM Nordic AIF. Intresset för den nya B-aktien och för investering i hyresfastigheter är stort och därför har styrelsen idag fattat beslut om nyemission av B-aktier enligt nedanstående huvudsakliga villkor.

”Bolagets transaktionsavdelning utvärderar ett flertal fastighetsobjekt, som mycket väl skulle passa in i vår fastighetsportfölj enligt Bolagets förvärvs- och investeringsinriktning för hyresfastigheter på attraktiva orter i Sverige. Vi vill bereda fler investerare möjlighet att investera i en modern produkt med flexibilitet, som i ännu högre grad följer bolagets syfte att efterlikna ett direktägande i hyresbostäder”, säger vd Carl Adam Rosenblad.

Med stöd av bemyndigande av årsstämman den 20 april 2022, har styrelsen idag fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter.  Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv i Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN AV B-AKTIER:

 • Emissionen skall omfatta högst 35 000 B-aktier.
 • Emissionskursen är 14 600 kronor per B-aktie.
 • Minsta teckningspost är 10 B-aktier á 14 600 kronor, vilket innebär 146 000 kronor.
 • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 511 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 1 400 000 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet skall föras till den fria överkursfonden.
 • Teckningsperioden är den 1 juni 2022 till och med den 23 juni 2022.
 • Sista likviddag är den 7 juli 2022.
 • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
 • Första handelsdag för de nyemitterade B-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 22 juli 2022.
 • Emissionen vänder sig till allmänheten.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.
 • Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen.

Bolaget, som bildades 2016, förvaltas av SBF Fonder AB, som startade verksamheten 2003.  Bolagets portfölj av hyresbostäder har ett värde på cirka 3,7 miljarder kronor med fastighetsbestånd på 17 orter i Sverige.

B-aktien kommer att handlas under kortnamnet SBFBO B på NGM Nordic AIF.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets

vd Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se,  mobil 070 811 65 50.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 29 april 2022 kl. 13:40.