SBF Bostad AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2022

SBF Bostads årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.sbfbostad.se. Årsredovisningen bifogas även detta utskick och kan beställas från bolaget via
mail till
sbfbostad@sbffonder.se eller per telefon 08 – 667 10 50. På bolagets hemsida finns även information om bolagets årsstämma som äger rum måndagen den 29 maj 2023 kl. 10.00.

Ny design och ökat fokus på verksamheten
Bolagets årsredovisning avseende 2022 har utvidgats med en mer omfattande beskrivning av verksamheten, resultat och viktiga händelser under året. Vidare innehåller Bolagets årsredovisning en mer utförlig beskrivning av Bolagets hållbarhetsarbete, nyckeltal och ambitioner framåt. Årsredovisningen inkluderar även uppföljning av och redogörelse för den hållbarhetsinformation bolaget är skyldig att lämna enligt EUs Disclosureförordning, Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR).

Kort summering av 2022

  • NAV för A- och B-aktie 12 100 SEK (14 950).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 473 160 KSEK (2 937 940).
  • Hyresintäkterna ökade med 37% till 204 549 KSEK (149 303).
  • Driftnettot ökade med 41% till 128 916 KSEK (91 196).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -231 855 KSEK (372 594).
  • Periodens resultat per A- samt B-aktie uppgick till -1 676 SEK (3 952).
  • Styrelsens förslår ingen utdelning under rådande förhållande för att värna aktieägarnas långsiktiga intresse

Under året har bolaget förvärvat fastigheter i Kalmar, Tranås, Årjäng och Helsingborg. Under första kvartalet fattades beslutet att införa ett nytt aktieslag, B-aktie, med mer flexibla villkor i form av möjlighet till årlig inlösen. Under året genomfördes tre nyemissioner med det nya aktieslaget.

Bolagets fondförvaltare SBF Fonder har stärkt sin ledning och styrelse under året. Anette Erneholm anställdes som ny Ekonomichef, Anette Harby som ny Kommunikation- och hållbarhetschef samt Gunilla Högbom valdes som ny ledamot till styrelsen.

Bolaget har under året fortsatt sitt arbete med att energioptimera fastigheterna för att minska dess påverkan på miljö och sänka kostnaderna. Solceller och smart digital styrning av inomhusklimat har installerats på ett antal fastigheter. Bolaget driver aktivt frågan, via SBF Fonder, att möjliggöra för mikronät drivna av solenergi på äldre hyresfastigheter för en mer framtidsinriktad energiförsörjning.

Händelser efter periodens utgång
Samtliga A-aktieägare erbjöds under första kvartalet 2023 möjlighet att omvandla sina A-aktier till B-aktier eller lösa in A-aktierna i linje med fondens villkor. Investerare representerande 87,3 procent av kapitalet valde att stanna kvar i fonden, vilket är mycket glädjande och vi tolkar detta som ett fortsatt förtroende för vår produkt och en långsiktig tro på fastighetsmarknaden som en del i en balanserad investeringsportfölj. Fonden kommer därmed få ett naturligt utflöde av kapital som resultat av denna inlösenmöjlighet.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande torsdag den 27 april 2023, kl. 16.58.