SBF Bostad AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2023

SBF Bostads årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.sbfbostad.se samt bifogas detta utskick och kan beställas från bolaget via mail till sbfbostad@sbffonder.se eller per telefon 08–667 10 50. Årsredovisningen inkluderar även uppföljning av och redogörelse för den hållbarhetsinformation bolaget är skyldig att lämna enligt EUs Disclosureförordning, Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR). På bolagets hemsida finns även information om bolagets årsstämma som äger rum torsdag den 23 maj 2024 kl. 10.00.

Positionerad för framtiden
Bostadsfastighetsmarknaden visar klara tecken på en ljusare framtid med hög hyrestillväxt, hög efterfrågan på bostäder, vikande inflation och räntesänkningar. SBF Bostad går stärkt ur ett utmanande 2023. Vårt fokus var och är fortsatt att stärka fondens finansiella ställning.

Det gångna året har varit ett utmanade år för fastighetsbranschen med fallande förvaltningsresultat och marknadsvärden, i allt väsentligt som följd av de snabbt stigande räntorna. SBF har navigerat väl och har med kraftfulla åtgärder vänt utvecklingen, däribland förstärkt organisationen, genomfört en företrädesemission, framgångsrikt genomfört försäljningar och förlängt bankkrediter.

Terje Björsell, VD

Läs mer om SBFs arbete under året samt ta del av nyckel tal i Årsredovisningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Terje Björsell, terje.bjorsell@sbffonder.se, mobil 072-589 15 56 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tisdag den 30 april 2024, kl.14.40.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 mars 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 118 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.