Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 15 april 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 april 2020, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen har Bolaget upprättat prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 17 maj 2021. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbfbostad.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

 • Emissionen skall omfatta högst 10 000 A-aktier.
 • Emissionskursen är 12 000 kronor per A-aktie.
 • Minsta teckningspost är 10 A-aktier á 12 000 kronor, vilket innebär 120 000 kronor.
 • Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 120 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet skall föras till den fria överkursfonden.
 • Teckningstiden är den 18 maj 2021 till och med den 4 juni 2021.
 • Sista likviddag är den 16 juni 2021.
 • Emissionen vänder sig till allmänheten.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
 • Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 30 juni 2021.
 • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 17 maj 2021 kl. 17.05.