Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 19 augusti 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 april 2023, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen har Bolaget upprättat prospekt som godkänts av Finansinspektionen

den 9 september 2020. Prospektet, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbfbostad.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

  • Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
  • Emissionskursen är 55 500 kronor per A-aktie.
  • Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 111 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.
  • Teckningstiden är den 21 september 2020 till och med den 9 oktober 2020.
  • Sista likviddag är den 22 oktober 2020.
  • Emissionen vänder sig till allmänheten.
  • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
  • Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 13 november 2020.
  • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 9 september 2020 kl. 17.15.