Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission av nytt aktieslag av serie B

SBF Bostad AB (publ) lanserar nytt aktieslag av serie B, och genomför den första emissionen enligt prospekt godkänt av Finansinspektionen. Den primära skillnaden för aktier av serie B, jämfört med aktier av serie A, är att bolaget avser genomföra en årlig inlösenprocess för aktier av serie B, med start 2024. Innehavare av aktier av serie A kommer att erbjudas möjlighet att omvandla sina aktier av serie A till aktier av serie B i början av 2023, alternativt lösa in aktierna.

”Med införandet av en aktie av serie B skapar vi en modern investeringsprodukt med flexibilitet, som i ännu högre grad följer bolagets syfte att efterliknande ett direktägande i hyresbostäder på attraktiva orter i Sverige”, säger vd Johan Grevelius.

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 24 februari 2022 beslutat att föreslå extra bolagsstämman den 29 mars 2022 att fatta beslut om att öka aktiekapitalet genom nyemission av B-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen har Bolaget upprättat prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 6 april 2022, med första teckningsdag den 7 april 2022. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbfbostad.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

 • Emissionen vänder sig till allmänheten.
 • Emissionen ska omfatta högst 35 000 aktier av serie B.
 • Emissionskursen är 14 500 kronor per aktie av serie B.
 • Minsta teckningspost är 10 aktier serie B á 14 500 kronor, vilket innebär 145 000 kronor.
 • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 507 500 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 1 400 000 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
 • Teckningstiden är från och med den 7 april 2022 till och med den 22 april 2022.
 • Sista likviddag är den 5 maj 2022.
 • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
 • Första handelsdag av nyemitterade B-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 24 maj 2022.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och enligt de villkor som finns angivna i bolagsordningen.
 • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 eller Linus Nilsson, affärschef, linus.nilsson@sbffonder.se, mobil 070 016 36 67 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.