Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission.

Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som godkänts av Finansinspektionen den 19 maj 2017. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.svenskabostadsfonden.se/sbf14 och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

·  Emissionen skall omfatta högst 3 248 A-aktier.
·  Emissionskursen är 51 000 kronor per aktie.
·  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 165 648 miljoner kronor.
·  Teckningstiden är 22 maj 2017 till och med 16 juni 2017.
·  Sista likviddag är den 28 juni 2017.
·  De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.
·  De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
·  Första handelsdag av nyemitterade A- aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den

28 juli 2017.

·  Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj2017, kl 16.30