Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission.

Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som godkänts av Finansinspektionen den 16 januari 2017. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.svenskabostadsfonden.se/sbf14 samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 13 mars 2017.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

·  Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
·  Emissionskursen är 50 500 kronor per aktie.
·  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 101 miljoner kronor.
·  Teckningstiden är 30 januari 2017 till och med 17 februari 2017.
·  Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017, kl.17:25.