Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) ”Bolaget” har den 14 december 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 24 maj 2018, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som godkänts av Finansinspektionen den 21 januari 2019. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbf14.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

  •  Emissionen skall omfatta högst 1 826 A-aktier.
  •  Emissionskursen är 52 000 kronor per A-aktie.
  •  Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 94 952 000 kronor.
  •  Teckningstiden är den 28 januari 2019 till och med den 22 februari 2019.
  •  Sista likviddag är den 7 mars 2019.
  •  Emissionen vänder sig till allmänheten.
  •  De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  •  De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
  •  Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 29 mars 2019.
  •  Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03 eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 21 januari 2019 kl.16.45.