Svenska Bostadsfonden 14 AB – Bokslutskommuniké 2016

Kommentarer från VD

Svenska Bostadsfonden 14 gjorde en första nyemission i juni 2016. Kapitalet från emissionen har under hösten investerats i fastigheter belägna i Borgholm, Laholm och Osby och därför inleddes i december 2016 förberedelserna för den nyemission som genomfördes under februari 2017.

Fokus under det första verksamhetsåret har varit att etablera verksamheten, resa kapital till fonden och att förvärva bra förvaltningsfastigheter på sådana orter där vi ser en fortsatt god utvecklingspotential. Vi känner oss väl tillfreds med det bestånd vi idag innehar, och ser med tillförsikt fram emot att bygga vidare på den fastighetsportfölj vi idag förvaltar åt våra investerare.

Bokslutskommunikén bifogas som separat bilaga.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 27 februari 2017, kl.16.15.