Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) – Bokslutskommuniké 2017

Kommentarer från VD

Under året har Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) genomfört tre nyemissioner, som sammanlagt inbringat totalt 140 247 KSEK, vilket innebär att Bolaget totalt har rest sammanlagt 202 035 KSEK sedan starten sommaren 2016. Under året har Bolaget förvärvat åtta fastigheter belägna i Kalmar, Karlskrona och Eslöv, med en sammanlagd uthyrningsyta om 11 012 kvm. Bolaget äger sedan tidigare fastigheter i Borgholm, Laholm och Osby.

Vi känner oss väl tillfreds med det resultat som uppnåtts under året och med det fastighetsbestånd som vi idag innehar, och ser fram emot att förvalta denna portfölj på ett effektivt och lönsamt sätt för våra investerare.

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 

Bokslutskommunikén bifogas som separat bilaga.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 28 februari 2018, kl.08.25.