Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på NGM Nordic AIF, och drivs i en fondliknande struktur som lyder under den europeiska fondlagstiftningen, LAIF, ”Lagen om alternativa investeringsfonder”, med Svenska Bostadsfonden Management AB som AIF-förvaltare. Verksamheten består i att äga och förvalta svenska bostadshyresfastigheter.

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 322 118 KSEK (133 905)
  • Hyresintäkterna uppgick till 19 087 KSEK (2 064)
  • Driftnetto uppgick till 8 655 KSEK (605)
  • Årets resultat före skatt uppgick till 5 829 KSEK (-97)

Under 2017 har tre nyemissioner tillfört bolaget totalt ca 139,8 miljoner kronor och 411 nya aktieägare. Fastighetsinvesteringar har under 2017 genomförts i Eslöv, Kalmar, Karlskrona och Laholm samt efter balansdagen i Huskvarna. Fastigheternas marknadsvärde per den 31 december 2017 uppgick till ca 322 miljoner kronor och den totala fastighetsytan till ca 25 300 kvadratmeter.

Händelser efter verksamhetsårets utgång:

I mars har Bolaget förvärvat ett fastighetsbestånd i Huskvarna med 76 lägenheter och fem lokaler med en total yta uppgående till 7 538 kvadratmeter och till ett förvärvspris uppgående till ca 118 miljoner kronor. Efter detta förvärv uppgår marknadsvärdet för det totala fastighetsbeståndet till ca 440 miljoner kronor och den totala fastighetsytan till ca 33 000 kvadratmeter.

Årsredovisningen bifogas detta utskick och kan beställas från bolaget via mail till sbf14@svenskabostadsfonden.se eller per telefon 08 – 667 10 50.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 27 april 2018 kl. 08.20.