Teckningsperioden i nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) är avslutad

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut fredagen den 22 november 2019 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till cirka 46,5 miljoner kronor, omfattande 885 A-aktier. SBF Bostad (publ) har idag ett fastighetsvärde uppgående till cirka 882 miljoner kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter.

 

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om tilldelning av 885 A-aktier. Avräkningsnotor skickas ut omgående av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 19 december 2019.

Bolaget äger idag fastigheter på tio orter i Sverige; Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Kalmar, Karlskrona, Kävlinge, Laholm, Osby, Skellefteå och Ystad.

Vi ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av ytterligare fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar tf. VD Johan Grevelius.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets tf. VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se   mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 27 november 2019 kl. 11.45.