Teckningsperioden i nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) är avslutad

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut onsdagen den 5 juni 2019 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till ca 67 miljoner kronor, omfattande 1 288 A-aktier. SBF Bostad (publ) har idag ett fastighetsvärde uppgående till ca 687 miljoner kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter.

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om tilldelning av 1 288 A-aktier. Avräkningsnotor skickas ut omgående av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Nyemissionen har verkställts med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 april 2019 och var villkorad till att omfatta högst 2 000 A-aktier till en emissionskurs på 52 000 kronor per A-aktie. Nyemissionen är enligt prospekt godkänt av Finansinspektionen den 13 maj 2019. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 18 juli 2019.

Bolaget äger idag fastigheter på nio orter i Sverige; Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Kalmar, Karlskrona, Kävlinge, Laholm, Osby samt Skellefteå

Vi ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av ytterligare fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Daniel Gorosch.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se,  mobil 076 148 51 03 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 11 juni 2019 kl. 13.30.