Tidsplan för uppdelning (split) av aktie i SBF Bostad AB (publ) fastställd

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har i dag fattat beslut om avstämningsdag för uppdelning (split) av aktie med bemyndigande av extra bolagsstämma den 7 mars 2024. Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) delas upp i tio aktier av samma slag (10:1). Kvotvärdet för varje aktieslag ändras därmed från 40 till 4.

Följande datum har fastställts:

Fredag 15 mars 2024 – sista handelsdag före split med befintligt ISIN-nummer
Måndag 18 mars 2024 – första handelsdag efter split med nytt ISIN-nummer
Tisdag 19 mars 2024 – avstämningsdag för uppdelning hos Euroclear Sweden AB
Onsdag 20 mars 2024 – uppdelade aktier bokförs på VP-konton och depåer

Ny ISIN A-aktier: SE0021630084
Ny ISIN B-aktier: SE0021630092    

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192.
Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 december 2023 ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.