SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

”Högre räntor och hög inflationstakt är en utmaning för hela fastighetsbranschen. Med vår mångåriga kompetens av att förvalta hyresbostäder har vi dock goda möjligheter att parera kostnadsökningarna genom exempelvis energioptimering och investeringar i solceller. Vidare ser vi att de förändrade förutsättningarna även skapar intressanta förvärvsmöjligheter, exempelvis från säljare som behöver avyttra för att hantera sin […]

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 628 910 KSEK (2 173 202) · Hyresintäkterna ökade med 31% till 94 779 KSEK (72 229) · Driftnettot ökade med 28% till 53 915 KSEK (42 161) · Periodens resultat efter skatt uppgick till -29 963 KSEK (127 661) · periodens Resultat per A- samt B-AKTIE uppgick till -228 […]

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under juni 2022 nyemission till privata och professionella investerare av aktier av serie B. Totalt har 1 984 nya B-aktier registrerats hos Bolagsverket i juli 2022. Den sammanlagda emissionslikviden uppgick till 28 966 400 kronor. Per den 29 juli 2022 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 166 200, […]

NAV per A-aktie och B-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 juni 2022

· NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 30 juni 2022 till 14 150 kronor · Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2022 till 3,6 miljarder kronor Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat […]

SBF Bostad AB (publ) – Nyemission B-aktier

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) kan informera att teckningstiden för nyemissionen av B-aktier avslutades den 23 juni 2022 och det preliminära emissionsresultatet uppgår till cirka 28,3 miljoner kronor. Detta var den andra nyemissionen av B-aktier och den primära skillnaden för B-aktier jämfört med A-aktier, är att bolaget avser att genomföra en årlig inlösenprocess av B-aktier, […]

SBF Bostad AB (publ) förvärvar fastighet i Helsingborg

SBF Bostad AB (publ) har den 9 juni 2022 ingått avtal om förvärv av fastigheten Carnot 10 i Helsingborg via bolag. Fastigheten omfattar 30 hyreslägenheter och underliggande fastighetsvärde uppgår till 50,5 miljoner kronor. Fastigheten är belägen något söder om centrala Helsingborg, på Industrigatan och Öresundsgatan. Genom det strategiska läget kompletterar den nya fastigheten SBF:s befintliga […]

SBF Bostad AB (publ) inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag, enligt bemyndigande av årsstämman den 20 april 2022, fattat beslut om att genomföra ett återköpsprogram. Bolagsstämman gav styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier av serie A och B enligt nedanstående huvudsakliga villkor. Vid tidpunkten för detta […]

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 29 april 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämma  den 20 april 2022, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av B-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är att utöka fastighetsportföljen och att ge fler investerare möjlighet att bli ägare till hyresfastigheter på attraktiva orter […]

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under april 2022 nyemission till privata och professionella investerare av det nya aktieslaget av serie B. Totalt har 12 026 nya B-aktier registrerats hos Bolagsverket i maj 2022. Den sammanlagda emissionslikviden uppgick till 174 377 000 kronor. Bolaget har också genomfört en riktad nyemission av stamaktier till SBF Fonder AB. I […]