SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission – stort intresse för den nya aktien av serie B

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har lanserat ett nytt aktieslag av serie B, som noteras på NGM Nordic AIF. Intresset för den nya B-aktien och för investering i hyresfastigheter är stort och därför har styrelsen idag fattat beslut om nyemission av B-aktier enligt nedanstående huvudsakliga villkor. ”Bolagets transaktionsavdelning utvärderar ett flertal fastighetsobjekt, som mycket väl […]

NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 mars 2022

· NAV per A-aktie uppgick per den 31 mars 2022 till 14 970 kronor · Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 mars 2022 till 3,007 miljarder kronor* *Den första 1 april har fastighetsbestånd, med ett marknadsvärde uppgående till ca 650 miljoner kronor, tillträtts i Tranås och Årjäng. Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det […]

SBF Bostad AB (publ) – Stort intresse för teckning av B-aktier i nyemission

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har nu lanserat det nya aktieslaget av serie B, och har avslutat teckningstiden för den första nyemissionen av B-aktier. Den primära skillnaden för B-aktier jämfört med A-aktier, är att bolaget avser att genomföra en årlig inlösenprocess av B-aktier, med start 2024. Innehavare av A-aktier kommer att erbjudas möjlighet att omvandla […]

Kommuniké från årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Vid dagens årsstämma i SBF Bostad AB (publ) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut: Resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt att vinstutdelning om 350 kronor lämnas per aktie av serie A, att ingen utdelning lämnas till stamaktierna, och att kvarvarande medel skall balanseras i ny räkning. Fredagen den […]

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) informerar om senareläggning av teckningsstart för nyemission

Enligt tidigare offentliggörande skall nyemission av B-aktier genomföras med teckningstid 5 april till och med den 22 april 2022. På grund av längre handläggningstider avseende prospektet, kommer teckningsstarten att förskjutas. När godkännande av prospektet erhållits från Finansinspektionen, kommer detta i sedvanlig ordning att offentliggöras av Bolaget och nytt datum för första teckningsdag att meddelas. För […]

SBF Bostad AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

SBF Bostad AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på NGM Nordic AIF, och drivs i en fondliknande struktur som lyder under den europeiska fondlagstiftningen, LAIF, ”Lagen om alternativa investeringsfonder”, med SBF Fonder AB som AIF-förvaltare. Verksamheten består i att äga och förvalta svenska bostadshyresfastigheter. · NAV per A-aktie 14 950 SEK (11 654). · Fastighetsbeståndet […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Vd Johan Grevelius inledde extra bolagsstämman med att informera om introduktionen av ett nytt aktieslag av serie B, med möjlighet till årlig inlösen från och med 2024. Aktier av serie A kommer att kunna omvandlas till aktier av serie B för att åtnjuta samma inlösenmöjlighet i framtiden. Aktien av serie B kommer att noteras på […]

Kallelse till årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SBF Bostad AB (publ), org. nr. 559056-4000, (”Bolaget”) kallas till årsstämma i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, onsdagen den 20 april 2022 kl. 10.00. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för […]