Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Summering av perioden 1 januari till 30 september 2023 · Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 2 949 100 KSEK (3 473 160). · Hyresintäkterna ökade med 14,0% till 172 252 KSEK (151 073). · Driftnettot ökade med 16,5% till 107 187 KSEK (92 035). · Periodens resultat efter skatt uppgick till -338 636 KSEK (-137 262). · Periodens resultat […]

Nu öppnar teckningsperioden för företrädesemission i SBF Bostad AB (publ)

Den 10 november offentliggjorde SBF Bostad ett erbjudande om Företrädesemission (https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab–publ-/r/sbf-bostad-ab–publ–offentliggor-erbjudande-om-foretradesemission,c3873586) till 30 procent rabatt mot NAV, vilket motsvarar en teckningskurs på 6 500 kronor. I dag, 21 november, öppnar teckningsperioden som sträcker sig till den 6 december 2023. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier till 30 mkr, dvs 14 procent av Företrädesemissionen.

SBF Bostad AB (publ) offentliggör erbjudande om företrädesemission

För att stärka SBF Bostads balansräkning och positionera fonden för framtiden i en ny räntemiljö har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2023, fattat beslut om en företrädesemission av B-aktier uppgående till maximalt 216 209 500 kronor (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier till 30 mkr, dvs 14 procent av Företrädesemissionen. Erbjudandet avser en Företrädesemission av B-aktier där B-aktieägare har primär företrädesrätt. A-aktieägare tillsammans med B-aktieägare, har subsidiär företrädesrätt till teckning av de B-aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas med primär företrädesrätt. Nya potentiella aktieägare bjuds även in att teckna B-aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen sker till en teckningskurs rabatterad mot NAV.

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Summering av perioden 1 januari till 30 juni 2023 · Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 036 570 KSEK (3 628 910). · Hyresintäkterna ökade med 19,2% till 112 936 KSEK (94 779). · Driftnettot ökade med 23,0% till 66 336 KSEK (53 915). · Periodens resultat efter skatt uppgick till -325 827 KSEK (-29 963). · […]

SBF Bostad AB (publ) säljer för 84,4 miljoner kronor i Ystad

SBF Fonder AB har genom SBF Bostad AB (publ) tecknat avtal med PMJ Fastigheter AB om överlåtelse av en fastighetsportfölj i Ystad. Fastigheterna säljs till ett underliggande fastighetsvärde om 84,4 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.

Förändring av antalet A-aktier respektive B-aktier i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) erbjöd samtliga kvarvarande A-aktieägare som inte anmält sina A-aktier för inlösen att under andra kvartalet 2023 omvandla sina A-aktier till B-aktier. Efter omvandlingen registrerades totalt 5 233 nya B-aktier hos Bolagsverket. Motsvarande antal A-aktier har makulerats. Förändringen medför inte någon ändring av det totala antalet aktier eller röster i Bolaget. […]

NAV per A-aktie och B-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 juni 2023

· NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 30 juni 2023 till 9 350 kronor · Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2023 till 3,04 miljarder kronor Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna och eventuell vinstdelning samt lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, […]

Resultat av erbjudande för omvandling av A-aktier till B-aktier

Den andra, och sista, anmälningsperioden för omvandling av A-aktier till B-aktier i SBF Bostad AB (publ) är nu avslutad. Ytterligare 5 233 A-aktier har anmälts för omvandling till B-aktier, Bolaget kommer nu verkställa omvandlingen av samtliga anmälda aktier.

Kommuniké från årsstämma den 29 maj 2023 i SBF Bostad AB (publ)

Vid dagens årsstämma i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut. Resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget. Årets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen, vilket innebär att ingen vinstutdelning lämnas och kvarvarande medel balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och […]