Kommuniké från årsstämma den 29 maj 2023 i SBF Bostad AB (publ)

Vid dagens årsstämma i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut. Resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget. Årets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen, vilket innebär att ingen vinstutdelning lämnas och kvarvarande medel balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och […]

Förändring av antalet A-aktier respektive B-aktier i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) erbjöd samtliga A-aktieägare under första kvartalet 2023 att omvandla sina A-aktier till B-aktier eller att lösa in sina A-aktier i linje med fondens villkor. Efter omvandlingen registrerades totalt 80 278 nya B-aktier hos Bolagsverket i april 2023. Motsvarande antal A-aktier har makulerats. Förändringen medför inte någon ändring av det totala […]

NAV per A-aktie och B-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 mars 2023

· NAV per A-aktie uppgick per den 31 mars 2023 till 10 100 kronor · Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 mars 2023 till 3,22 miljarder kronor Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna och eventuell vinstdelning samt lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med […]

SBF Bostad AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2022

SBF Bostads årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.sbfbostad.se. Årsredovisningen bifogas även detta utskick och kan beställas från bolaget via
mail till sbfbostad@sbffonder.se eller per telefon 08 – 667 10 50. På bolagets hemsida finns även information om bolagets årsstämma som äger rum måndagen den 29 maj 2023 kl. 10.00.

Kallelse till årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägare i SBF Bostad AB (publ), org.nr. 559056-4000, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A i Stockholm, måndagen den 29 maj 2023, kl. 10.00

Information om process för omvandling av A-aktier till B-aktier samt inlösen av A-aktier

Styrelsen för SBF Bostad AB (publ), ”Bolaget”, har beslutat att informera om kommande process och tidplan gällande tidigare kommunicerad möjlighet att delta i en inlösenprocess under 2023 för A-aktieägare samt den rättighet som följer av bolagsordningen att omvandla A-aktier till B-aktier. Bolaget kommer med anledning av detta att initiera ett anmälningsförfarande.