Kommuniké från årsstämma i SBF Bostad AB (publ) den 23 maj 2024

Vid dagens årsstämma i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut. Resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget. Vidare beslutade årsstämman att resultatet för räkenskapsår 2023 ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen, vilket innebär att ingen vinstutdelning lämnas och kvarvarande medel balanseras i ny […]

Information om process för inlösen av B-aktier

Styrelsen för SBF Bostad AB (publ), ”Bolaget”, har idag beslutat att informera om kommande process och tidplan gällande möjligheten att delta i en inlösenprocess för B-aktieägare. Bolaget kommer med anledning av detta att initiera ett anmälningsförfarande. I linje med Bolagets sedan tidigare kommunicerade avsikter, tidigare emissionsprospekt och gällande bolagsordning ges B-aktieägare från och med 2024 […]

Rättelse: NAV per A-aktie och B-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 mars 2024

Rättelse av tidigare pressmeddelande tisdag den 30 april 2024 kl. 15.46: Förvaltarrapport saknades som bifogad fil. Bifogad detta utskick. NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 31 mars 2024 till 859 kronor Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 mars 2024 till 2,71 miljarder kronor Vid beräkning av NAV har Bolaget utgått från det egna kapitalet […]

Rättelse: SBF Bostad AB (publ) säljer för 106,5 miljoner

Rättelse av tidigare pressmeddelande tisdag den 30 april 2024 kl. 15.37: Innehöll felaktigt MAR-etikett.

SBF Fonder har, genom SBF Bostad AB (publ), tecknat avtal med Bra Bostad i Sverige AB om en överlåtelse av en samlad fastighetsportfölj i Laholm. Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde om 106,5 miljoner, vilket är i linje med värdering.

NAV per A-aktie och B-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 mars 2024

NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 31 mars 2024 till 859 kronor Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 mars 2024 till 2,71 miljarder kronor Vid beräkning av NAV har Bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna och eventuell vinstdelning samt lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt […]

SBF Bostad AB (publ) säljer för 106,5 miljoner

SBF Fonder har, genom SBF Bostad AB (publ), tecknat avtal med Bra Bostad i Sverige AB om en överlåtelse av en samlad fastighetsportfölj i Laholm. Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde om 106,5 miljoner, vilket är i linje med värdering.

SBF Bostad AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2023

SBF Bostads årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.sbfbostad.se samt bifogas detta utskick och kan beställas från bolaget via mail till sbfbostad@sbffonder.se eller per telefon 08–667 10 50. Årsredovisningen inkluderar även uppföljning av och redogörelse för den hållbarhetsinformation bolaget är skyldig att lämna enligt EUs Disclosureförordning, Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR). […]

Kallelse till årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägare i SBF Bostad AB (publ), org.nr. 559056-4000, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma, som hålls i Convendums lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm, torsdagen den 23 maj 2024, kl. 10.00. Rätt att delta och anmälan              Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget senast […]

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under mars 2024 en uppdelning (split) av aktierna i samtliga aktieslag där varje aktie delades i tio (10:1). Under mars verkställdes även första delen, motsvarande 40 procent, av inlösen av tidigare anmälda A-aktier. Detta innebär en minskning av det totala antalet A-aktier med 51 216 stycken.

Styrelsens beslut om verkställande av inlösen av A-aktier i SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har den 19 mars, med stöd av det inlösenförbehåll som finns i punkt 9 (Inlösen) i bolagsordningen, fattat beslut om verkställande av inlösen avseende 40 procent av de A-aktier som anmälts för inlösen under 2023. Beloppet motsvarar ett totalt inlösenbelopp om 44 901 067 kronor. Utbetalning av detta inlösenbelopp beräknas ske den 26 mars 2024, efter att Bolagsverket registrerat inlösenärendet.