Kallelse till årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägare i SBF Bostad AB (publ), org.nr. 559056-4000, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A i Stockholm, måndagen den 29 maj 2023, kl. 10.00

Information om process för omvandling av A-aktier till B-aktier samt inlösen av A-aktier

Styrelsen för SBF Bostad AB (publ), ”Bolaget”, har beslutat att informera om kommande process och tidplan gällande tidigare kommunicerad möjlighet att delta i en inlösenprocess under 2023 för A-aktieägare samt den rättighet som följer av bolagsordningen att omvandla A-aktier till B-aktier. Bolaget kommer med anledning av detta att initiera ett anmälningsförfarande.

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under november 2022 nyemission till privata och professionella investerare av aktier i serie B. Totalt har 268 nya B-aktier registrerats hos Bolagsverket i december 2022. Den sammanlagda emissionslikviden uppgick till 3 430 400 kronor. Per den 30 december 2022 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 166 468, varav […]

Emission i SBF Bostad AB (publ) avslutad

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) kan informera om att teckningstiden för nyemissionen av B-aktier löpte ut fredagen den 25 november 2022 och det preliminära emissionsresultatet uppgår till ca 3,4 miljoner kronor. Baserat på inkomna anmälningssedlar har styrelsen idag fattat beslut om tilldelning av totalt 268 B-aktier till teckningskursen 12 800 kronor per aktie, vilket totalt […]

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 550 610 KSEK (2 793 000).   · Hyresintäkterna ökade med 36,6% till 151 073 KSEK (110 617).   · Driftnettot ökade med 35,6% till 92 035 KSEK (67 851).   · Periodens resultat efter skatt uppgick till -137 262 KSEK (292 151).   · Periodens resultat per A- samt […]

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ), ”Bolaget”, har den 27 september 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 april 2022, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av B-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt med emissionen är att, i linje med Bolagets investeringsstrategi, ge fler investerare möjlighet att bli ägare till hyresfastigheter […]