Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under mars 2024 en uppdelning (split) av aktierna i samtliga aktieslag där varje aktie delades i tio (10:1). Under mars verkställdes även första delen, motsvarande 40 procent, av inlösen av tidigare anmälda A-aktier. Detta innebär en minskning av det totala antalet A-aktier med 51 216 stycken.

Styrelsens beslut om verkställande av inlösen av A-aktier i SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har den 19 mars, med stöd av det inlösenförbehåll som finns i punkt 9 (Inlösen) i bolagsordningen, fattat beslut om verkställande av inlösen avseende 40 procent av de A-aktier som anmälts för inlösen under 2023. Beloppet motsvarar ett totalt inlösenbelopp om 44 901 067 kronor. Utbetalning av detta inlösenbelopp beräknas ske den 26 mars 2024, efter att Bolagsverket registrerat inlösenärendet.

Tidsplan för uppdelning (split) av aktie i SBF Bostad AB (publ) fastställd

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har i dag fattat beslut om avstämningsdag för uppdelning (split) av aktie med bemyndigande av extra bolagsstämma den 7 mars 2024. Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) delas upp i tio aktier av samma slag (10:1). Kvotvärdet för varje aktieslag ändras därmed från 40 till 4.

SBF Bostad AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

SBF Bostad gick stärkt ur ett utmanande 2023. Driftnettot förbättrades, en företrädesemission om 70 Mkr genomfördes, avtal om försäljningar för 417 Mkr träffades och krediter motsvarande 488 Mkr förlängdes i fem år. Sammantaget har det haft en väsentlig positiv inverkan på fondens stabilitet.

SBF Bostad föreslår split av aktie och delutbetalning vid inlösen av A-aktier

SBF Bostad AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma (https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab–publ-/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-sbf-bostad-ab–publ-,c3923258) den 7 mars 2024 med anledning av förslag om aktiesplit vilket förutsätter en ändring i bolagsordningen. Förslaget om aktiesplit, där varje (1) aktie delas upp i tio (10), omfattar samtliga aktieslag och föranleds av en möjlighet till en mer likvid aktie. Förslaget medför en möjlighet om utbetalning för de A-aktier som anmälts för inlösen i två steg. Där den första utbetalningen motsvarar 40 procent och förväntas ske under mars och resterande 60 procent under senare delen av 2024.

Kallelse till extra bolagsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägare i SBF Bostad AB (publ), org.nr. 559056-4000, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Kungsgatan 17 i Stockholm, torsdagen den 7 mars 2024, kl. 10.00. Rätt att delta och anmälan                     Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget senast […]

Terje Björsell tar över som VD i SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen i SBF Bostad AB har idag utsett Terje Björsell, VD SBF Fonder AB, till ny VD för fonden SBF Bostad AB (publ). Terje Björsell tillträder rollen omgående och ersätter därmed Carl Adam Rosenblad som under en övergångsperiod innehaft rollen. Carl Adam Rosenblad kommer fortsatt vara styrelseledamot för SBF Fonder AB. För ytterligare information, vänligen […]