Terje Björsell tar över som VD i SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen i SBF Bostad AB har idag utsett Terje Björsell, VD SBF Fonder AB, till ny VD för fonden SBF Bostad AB (publ). Terje Björsell tillträder rollen omgående och ersätter därmed Carl Adam Rosenblad som under en övergångsperiod innehaft rollen. Carl Adam Rosenblad kommer fortsatt vara styrelseledamot för SBF Fonder AB. För ytterligare information, vänligen […]

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under november och december 2023 en företrädesemission av aktier i serie B. Totalt har 10 969 nya B-aktier registrerats hos Bolagsverket i december 2023. Teckningskursen i företrädesemissionen var 6 500 kronor per aktie, vilket motsvarar 30 procent rabatt mot NAV Q3 2023. Per den 29 december 2023 uppgår det totala […]

SBF Bostad AB (publ) säljer för 236,5 miljoner

SBF Fonder har, genom SBF Bostad AB (publ), tecknat avtal om två affärer. Avtal har träffats med Länshem Skåne AB, dotterbolag till Länsförsäkringar Skåne, om överlåtelse av en samlad fastighetsportfölj i Trelleborg till ett underliggande fastighetsvärde om 189 Mkr. SBF säljer även en samlad fastighetsportfölj i Skellefteå till Marand Group AB till ett underliggande fastighetsvärde om 47,5 Mkr. Båda affärerna sker i linje med värdering.

SBF Bostad tar in 70,2 miljoner kronor i avslutad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE VARKEN INNEHÅLLER ELLER UTGÖR ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA […]

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Summering av perioden 1 januari till 30 september 2023 Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 2 949 100 KSEK (3 473 160). Hyresintäkterna ökade med 14,0% till 172 252 KSEK (151 073). Driftnettot ökade med 16,5% till 107 187 KSEK (92 035). Periodens resultat efter skatt uppgick till -338 636 KSEK (-137 262). Periodens resultat per stamaktie uppgick till -1 355 […]

Nu öppnar teckningsperioden för företrädesemission i SBF Bostad AB (publ)

Den 10 november offentliggjorde SBF Bostad ett erbjudande om Företrädesemission (https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab–publ-/r/sbf-bostad-ab–publ–offentliggor-erbjudande-om-foretradesemission,c3873586) till 30 procent rabatt mot NAV, vilket motsvarar en teckningskurs på 6 500 kronor. I dag, 21 november, öppnar teckningsperioden som sträcker sig till den 6 december 2023. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier till 30 mkr, dvs 14 procent av Företrädesemissionen.

SBF Bostad AB (publ) offentliggör erbjudande om företrädesemission

För att stärka SBF Bostads balansräkning och positionera fonden för framtiden i en ny räntemiljö har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2023, fattat beslut om en företrädesemission av B-aktier uppgående till maximalt 216 209 500 kronor (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier till 30 mkr, dvs 14 procent av Företrädesemissionen. Erbjudandet avser en Företrädesemission av B-aktier där B-aktieägare har primär företrädesrätt. A-aktieägare tillsammans med B-aktieägare, har subsidiär företrädesrätt till teckning av de B-aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas med primär företrädesrätt. Nya potentiella aktieägare bjuds även in att teckna B-aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen sker till en teckningskurs rabatterad mot NAV.

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Summering av perioden 1 januari till 30 juni 2023 Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 036 570 KSEK (3 628 910). Hyresintäkterna ökade med 19,2% till 112 936 KSEK (94 779). Driftnettot ökade med 23,0% till 66 336 KSEK (53 915). Periodens resultat efter skatt uppgick till -325 827 KSEK (-29 963). Periodens resultat per A- samt […]

SBF Bostad AB (publ) säljer för 84,4 miljoner kronor i Ystad

SBF Fonder AB har genom SBF Bostad AB (publ) tecknat avtal med PMJ Fastigheter AB om överlåtelse av en fastighetsportfölj i Ystad. Fastigheterna säljs till ett underliggande fastighetsvärde om 84,4 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.