Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under november 2022 nyemission till privata och professionella investerare av aktier i serie B. Totalt har 268 nya B-aktier registrerats hos Bolagsverket i december 2022. Den sammanlagda emissionslikviden uppgick till 3 430 400 kronor. Per den 30 december 2022 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 166 468, varav […]

Emission i SBF Bostad AB (publ) avslutad

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) kan informera om att teckningstiden för nyemissionen av B-aktier löpte ut fredagen den 25 november 2022 och det preliminära emissionsresultatet uppgår till ca 3,4 miljoner kronor. Baserat på inkomna anmälningssedlar har styrelsen idag fattat beslut om tilldelning av totalt 268 B-aktier till teckningskursen 12 800 kronor per aktie, vilket totalt […]

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 550 610 KSEK (2 793 000).   · Hyresintäkterna ökade med 36,6% till 151 073 KSEK (110 617).   · Driftnettot ökade med 35,6% till 92 035 KSEK (67 851).   · Periodens resultat efter skatt uppgick till -137 262 KSEK (292 151).   · Periodens resultat per A- samt […]

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ), ”Bolaget”, har den 27 september 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 april 2022, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av B-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt med emissionen är att, i linje med Bolagets investeringsstrategi, ge fler investerare möjlighet att bli ägare till hyresfastigheter […]

Teckningskurs för kommande emission är fastställd.

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) informerar härmed om att teckningskurs för den kommande emissionen nu är fastställd. · Emissionskursen är fastställd till 12 800 kr per B-aktie. Enligt tidigare offentliggörande den 27 september 2022, skall nyemission av B-aktier genomföras med teckningstid 1 november 2022 till och med den 25 november 2022. Som tidigare […]

NAV per A-aktie och B-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 september 2022

· NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 30 september 2022 till 12 800 kronor · Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 september 2022 till 3,55 miljarder kronor Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna och eventuell vinstdelning samt lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat […]

SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

”Högre räntor och hög inflationstakt är en utmaning för hela fastighetsbranschen. Med vår mångåriga kompetens av att förvalta hyresbostäder har vi dock goda möjligheter att parera kostnadsökningarna genom exempelvis energioptimering och investeringar i solceller. Vidare ser vi att de förändrade förutsättningarna även skapar intressanta förvärvsmöjligheter, exempelvis från säljare som behöver avyttra för att hantera sin […]

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 628 910 KSEK (2 173 202) · Hyresintäkterna ökade med 31% till 94 779 KSEK (72 229) · Driftnettot ökade med 28% till 53 915 KSEK (42 161) · Periodens resultat efter skatt uppgick till -29 963 KSEK (127 661) · periodens Resultat per A- samt B-AKTIE uppgick till -228 […]

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under juni 2022 nyemission till privata och professionella investerare av aktier av serie B. Totalt har 1 984 nya B-aktier registrerats hos Bolagsverket i juli 2022. Den sammanlagda emissionslikviden uppgick till 28 966 400 kronor. Per den 29 juli 2022 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 166 200, […]