NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 december 2021

NAV per A-aktie uppgick per den 31 december 2021 till 14 950 kronor.  Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 december 2021 till 2,938 miljarder kronor. Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal […]

SBF Bostad AB (publ) – Stort intresse för teckning av A-aktier i nyemission

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut fredagen den 12 november 2021 och styrelsen har idag fattat beslut, baserat på inkomna anmälningssedlar, om tilldelning av totalt 10 000 A-aktier till teckningskursen 13 000 per A-aktie, vilket totalt utgör 130 miljoner kronor. Med anledning av det stora intresset för Bolagets A-aktier, ser styrelsen över möjligheten att […]

SBF Bostad tar plats i MSCI Global Micro Cap Index

MSCI är sedan mer än 50 år världens ledande leverantör av index. MSCI uppdaterar löpande sina index och presenterade den 12 november vilka bolag som ska ingå i MSCI World Micro Cap Index. SBF Bostad AB (publ) har valts ut att vara ett av dessa bolag och kommer ingå i MSCI World Micro Cap Index […]

NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 september 2021

• NAV per A-aktie uppgick per den 30 september 2021 till 15 100 kronor.  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 september 2021 till 2,793 miljarder kronor.  Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med […]

Nu ratar ungdomarna storsta’n

När unga väljer hemort är det inte längre storstan som lockar mest, det är tvärtom mindre och mellanstora städer, enligt ny rapport. Unga attraheras av de gröna industrisatsningar som nu i stor utsträckning sker utanför storstadsområdena, och effekten av det är att storstan ofta väljs bort av unga till förmån för mindre samhällen där jobben […]

Ny tävling för grönare städer

IVL Svenska Miljöinstitutet startar nu en innovationstävling med fokus på innovationer som skapar attraktiva utemiljöer i våra städer, och bidrar till biologisk mångfald. ”Vi behöver använda ytorna i våra städer på ett smart sätt, både för att anpassa oss till ett förändrat klimat, men också för att de ska ge rekreation och välmående. Med innovationstävlingen […]

Den 11:e oktober öppnar nyemissionen i SBF Bostad AB

SBF Bostad har flera starka år bakom sig där bostadsportföljen har vuxit till ett värde av ca 2,6 miljarder kronor. Fonden har sedan starten haft en totalavkastning på 43,2 % där 23,6 % har tillkommit de senaste 12 månaderna. Från den 11:e oktober har du möjlighet att bli delägare i SBF Bostad – ett av […]

Bostadsbolag bildar nytt hållbarhetsforum

Det finns ett stort behov av ett proaktivt och lösningsorienterat forum för hållbarhetsfrågor i bostadsutvecklingssektorn. Därför startas Hållbart Stockholm 2030 (HS30). Bakom satsningen står forskningsinstitutet RISE och sex fastighetsbolag. Det ska vara ett hållbarhetsforum för att transparent dela kunskap och bidra till medlemmarnas konkreta arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Bygg- och fastighetsbranschen […]

Klartecken för nya Barkarby sjukhus

Hemsö förvärvar mark för etablering av Barkarby sjukhus och nytt äldreboende. Förvärvet innebär att planeringen för Barkarby sjukhus samt familjecentral, äldreboende och andra bostäder går in i ett nytt skede. Marken är belägen mitt den växande stadsdelen, i omedelbar anslutning till den kommande kollektivtrafiknoden med tunnelbana, pendeltåg samt bussknutpunkt vid Barkarby station. Hela 1,4 miljoner […]